MyMecra
Beraber Yürüyelim / Bizi Takip Edin

Şöyle Garip Bencileyin | Mymecra

12 Video Bulunuyor

Türkçe'nin süt dişleriyle şiirler neşretmiş Yunus Emre Hazretlerinin 700. yılındayız. Onu kitapların ve satırların içerisinden çıkarmak için 'Şöyle Garip Bencileyin' program serisi MyMecra'da başladı. Her bölümde farklı bir isim, Yunus Emre Hazretlerinin farklı bir şiirini şerh edecek.

 • Söz Ola Kese Savaşı - Beşir Ayvazoğlu - B25 | Şöyle Garip Bencileyin

  Söz Ola Kese Savaşı - Beşir Ayvazoğlu - B25 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in son bölümünde Beşir Ayvazoğlu, Yunus Emre Hazretlerinin "Keleci Bilen Kişinin" Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' son bölümüyle Çarşamba 19:33'te MyMecra'da. Beşir Ayvazoğlu'nun bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 Keleci bilen kişinün yüzini ag ide bir söz Sözi bişürüp diyenün işini sag ide bir söz 2 Söz ola kese savaşı söz ola bitüre başı Söz ola agulu aşı balıla yag ide bir söz 3 Kelecilerün bişürgil yaramazunı şeşürgil Sözün usıla düşürgil dimegil çag ide bir söz 4 Gel ahî iy şehriyâri sözümüzi dinle bâri Hezâr gevher ü dînârı kara toprag ide bir söz 5 Kişi bile söz demini dimeye sözün kemini Bu cihân Cehennem'ini sekiz uçmag ide bir söz 6 Yüri yüri yolunıla gâfil olma bilünile Key sakın key dilünile cânına dâg ide bir söz 7 Yûnus imdi söz yatından söyle sözi gâyetinden Key sakın o şeh katından seni ırag ide bir söz Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Yalancı Dünyaya Konup Göçenler - Saadettin Acar - B24 | Şöyle Garip Bencileyin

  Yalancı Dünyaya Konup Göçenler - Saadettin Acar - B24 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Saadettin Acar, Yunus Emre Hazretlerinin "Yalancı Dünyaya Konup Göçenler" Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 19:33'te MyMecra'da. Saadettin Acar'ın bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; Yalancı dünyaya konup göçenler, Ne söylerler, ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler, Ne söylerler, ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, Kiminin başında sararır otlar. Kimi masum, kimi güzel yiğitler, Ne söylerler, ne bir haber verirler. Toprağa gark olmuş nazik tenleri, Söylemeden kalmış tatlı dilleri. Gelin duadan unutman bunları, Ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi dördünde, kimi beşinde, Kimisinin tacı yoktur başında. Kimi altı, kimi yedi yaşında, Ne söylerler, ne bir haber verirler. Kimisi bezirgan, kimisi hoca, Ecel şerbetini içmek de güç a, Kimi ak sakallı, kimi pir koca, Ne söylerler, ne bir haber verirler. Yunus der ki: Gör takdirin işleri, Dökülmüştür kirpikleri, kaşları. Başları ucunda hece taşları, Ne söylerler, ne bir haber verirler. Devamı videoda....
 • Dost Senin Aşkın Oku - Abdullah Sert - B23 | Şöyle Garip Bencileyin

  Dost Senin Aşkın Oku - Abdullah Sert - B23 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Abdullah Sert, Yunus Emre Hazretlerinin "Dost Senin Aşkın Oku" Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 19:33'te MyMecra'da. Abdullah Sert'in bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 Dost senün ‘ışkun okı key katı taşdan geçer Işkuna düşen ‘âşık cânıla başdan geçer 2 Işkuna düşenlerün yüregi yanar olur Kendüyi sana viren dükeli işden geçer 3 Dün ü güni zâr olur ‘ışkunıla yâr olur Endîşesi sen olan cümle teşvîşden geçer 4 Âriflere bu dünyâ hayâl ü düş gibidür Kendüyi sana viren hayâl ü düşden geçer 5 Dünyânun mahabbeti agulu aşa benzer Âhirin sanan kişi agulu aşdan geçer 6 Başında aklı olan âhrete ‘amel itmez Hûrîlere aldanmaz gözile kaşdan geçer 7 Girçek âşık ol ola cân virmege ol ive Dostıla bâzâr içün niçe bin başdan geçer 8 Yûnus'un gönli gözi toludur Hak sevgüsi Sohbet ihtiyâr iden yâd u bilişden geçer Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Geldi Geçti Ömrüm Benim - İsmail Kılıçarslan - B22 | Şöyle Garip Bencileyin

  Geldi Geçti Ömrüm Benim - İsmail Kılıçarslan - B22 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde İsmail Kılıçarslan, Yunus Emre Hazretlerinin "Geldi Geçti Ömrüm Benim" Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 19:33'te MyMecra'da. İsmail Kılıçarslan'ın bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 Geldi geçdi ‘ömrüm benüm şol yil esüp geçmiş gibi Hele bana şöyle gele şol göz açup yummış gibi 2 İşbu söze Hak tanukdur bu cân gevdeye konukdur Bir gün ola çıka gide kafesden kuş uçmış gibi 3 Miskîn Âdem oglanını benzetmişler ekinciye Kimi biter kimi yiter yire tohum saçmış gibi 4 Bu dünyede bir nesneye yanar içüm göyner özüm Yigid iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi 5 Bir hastaya vardunısa bir içim su virdünise Yarın anda karşu gele Hak şarâbın içmiş gibi 6 Bir miskîni gördünise bir eskice virdünise Yarın anda sana gele Hak şarâbın içmiş gibi 7 Yûnus Emre bu dünyâda iki kişi kalur dirler Meger Hızır-İlyâs ola Âb-ı Hayât içmiş gibi Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Benim Ol Aşk Bahrisi - Mehmet Çelik - B21 | Şöyle Garip Bencileyin

  Benim Ol Aşk Bahrisi - Mehmet Çelik - B21 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Mehmet Çelik, Yunus Emre Hazretlerinin "Benim Ol Aşk Bahrisi" Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 19:33'te MyMecra'da. Mehmet Çelik'in bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 Benem ol ‘ışk bahrîsi denizler hayrân bana Deryâ benüm katremdür zerreler ‘ummân bana 2 Kâf Tagı zerrem degül ay u güneş bana kul Aslum Hak'dur şek degül mürşiddür Kur'ân bana 3 Çün dosta gider yolum mülk-i ezeldür ilüm Hak'dan söyler bu dilüm ne kul ne sultân bana 4 Yogıdı bu bârigâh varıdı ol pâdişâh Âh bu ‘ışk elinden âh derd oldı dermân bana 5 Âdem yaradılmadın cân kalıba girmedin Şeytân la'net olmadın ‘Arşıdı sayvân bana 6 Diledi göre yüzin işide kendü sözin Nazar kıldı bir kezin anda cân virdi bana 7 Yaradıldı Mustafâ yüzi nûr gönli safâ Ol kıldı Hakk'a vefâ andandur ihsân bana 8 Togdı ol dîn metâ'sı andan oldı kamusı Âdem Halîl ü Mûsâ hüccet ü bürhân bana 9 ‘Âşık dilin bilmeyen yâ delüdür yâ dehrî Ben kuş dilin bilürem söyler Süleymân bana 10 Yûnus Emrem bu yolda eksükligin bildürür Mest oluban çagırur dervîşlik bühtân bana Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Aşkın Aldı Benden Beni - Serdar Tuncer - B20 | Şöyle Garip Bencileyin

  Aşkın Aldı Benden Beni - Serdar Tuncer - B20 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Serdar Tuncer, Yunus Emre Hazretlerinin "Aşkın Aldı Benden Beni" Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 19:33'te MyMecra'da. Serdar Tuncer'in bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 Işkun aldı benden beni Bana seni gerek seni Ben yanaram düni güni Bana seni gerek seni 2 Ne varlıga sevinürem Ne yokluga yirinürem Işkunıla avınuram Bana seni gerek seni 3 Işkun ‘âşıklar öldürür Işk denizine taldurur Tecellîyile toldurur Bana seni gerek seni 4 Işkun zencîrini üzem Delü olam taga düşem Sensin dün ü gün endîşem Bana seni gerek seni 5 Eger beni öldüreler Külüm göge savuralar Topragum anda çagura Bana seni gerek seni 6 Sûfîlere sohbet gerek Ahîlere âhret gerek Mecnûn'lara Leylâ gerek Bana seni gerek seni 7 Ne Tamu'da yir eyledüm Ne Uçmak'da köşk bagladum Senün içün çok agladum Bana seni gerek seni 8 Cennet Cennet didükleri Bir ev ile bir kaç Hûrî İsteyene virgil anı Bana seni gerek seni 9 Yûsuf eger hayâlüni Düşde göreydi bir gice Terk ideyidi mülklerin Bana seni gerek seni 10 Yûnus çagururlar adum Gün geçdükçe artar odum İki cihânda maksûdum Bana seni gerek seni Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Bu Vücudum Şehrine Bir Dem Giresim Gelir - Bedri Gencer - B19 | Şöyle Garip Bencileyin

  Bu Vücudum Şehrine Bir Dem Giresim Gelir - Bedri Gencer - B19 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Bedri Gencer, Yunus Emre Hazretlerinin "Bu Vücudum Şehrine Bir Dem Giresim Gelir" Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 19:33'te MyMecra'da. Bedri Gencer'in bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 Bu vücûdum şehrine bir dem giresüm gelür İçindeki sultânun yüzin göresüm gelür 2 İşidürem sözini göremezem yüzini Yüzini görmeklige cânum viresüm gelür 3 Ma'şûka halvetinün yidi kapusı vardur Ol kapudan içerü seyrân kılasum gelür 4 Her kapuda bir kişi yüz bin çerisi vardur ‘Işk kılıcın kuşanup cümle kırasum gelür 5 Erenlerün sohbeti arturur ma'rifeti Bî-derdleri sohbetden her dem süresüm gelür 6 Leylî-i Mecnûn benem şeydâ-yı Rahmân benem Leylî yüzin görmege Mecnûn olasum gelür 7 Dost oldı bize mihmân bunca yıl bunca zamân Gerçek İsmâîl gibi kurbân olasum gelür 8 Erenlerün nazarı topragı gevher eyler Erenler kademinde toprak olasum gelür 9 Yârimden elçi gelür cânumdan ulak diler Merkebden inübeni yayan varasum gelür 10 Miskîn Yûnus'un nefsi dört tabî'at içinde 'Işkıla cân sırrına pinhân varasum gelür Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Ey Padişah Ey Padişah - Sa'düddîn Ökten - B18 | Şöyle Garip Bencileyin

  Ey Padişah Ey Padişah - Sa'düddîn Ökten - B18 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Sa'düddin Ökten, Yunus Emre Hazretlerinin "Ey Padişah Ey Padişah" Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 19:33'te MyMecra'da. Sa'düddin Ökten'in bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 İy pâdişâh iy pâdişâh uş ben beni virdüm sana Genc ü hazînem kamusı sensün benüm önden sona 2 Evvel dahı bu ‘akl u cân seninleyidi asl-ı kân Âhir girü sensün mekân anda varam senden yana 3 Bu âhıla bu zârıla bu hikmeti kim ne bile Bilse dahı gelmez dile tutdum yüzüm senden yana 4 Dursam senünle dururam baksam senünle bakaram Her kancaru kim yürürem gönlüm yöni senden yana 5 Sensün bana cân u cihân sensün bana genc-i nihân Senün durur assı-ziyân ne iş gele benden bana 6 Yûnus sana tutdı yüzin unıtdı cümle kendözin Cümle sana söyler sözin sensün söz söyleden bana Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Gel Gör Beni Aşk Neyledi - Mim Kemal Öke - B17 | Şöyle Garip Bencileyin

  Gel Gör Beni Aşk Neyledi - Mim Kemal Öke - B17 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Mim Kemal Öke, Yunus Emre Hazretlerinin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 19:33'te MyMecra'da. Mim Kemal Öke'nin bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; Gönlüm düşdi bir sevdâya Gel gör beni ‘ışk n'eyledi Başumı virdüm gavgâya Gel gör beni ‘ışk n'eyledi Ben yürürem yana yana ‘Işk boyadı beni kana Ne ‘âkilem ne dîvâne Gel gör beni ‘ışk n'eyledi Ben yürürem ilden ile Dost soraram dilden dile Gurbetde hâlüm kim bile Gel gör beni ‘ışk n'eyledi Benzüm sarı gözlerüm yaş Bagrum pâre yüregüm baş Hâlüm bilen dertlü kardaş Gel gör beni ‘ışk n'eyledi Gurbet ilinde yürürem Dostı düşümde görürem Uyanup Mecnûn oluram Gel gör beni ‘ışk n'eyledi Gâh tozaram yirler gibi Gâh eserem yeller gibi Gâh çaglaram seller gibi Gel gör beni ‘ışk n'eyledi Akar sulayın çaglaram Dertlü cigerüm taglaram Şeyhüm anuban aglaram Gel gör beni ‘ışk n'eyledi Yâ elüm al kaldur beni Yâ asluna irdür beni Çok aglatdun güldür beni Gel gör beni ‘ışk n'eyledi Miskin Yûnus bî-çâreyem Başdan ayaga yareyem Dost ilinde âvâreyem Gel gör beni ‘ışk n'eyledi Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Aşk Neylesin Senin İle - Ekrem Demirli - B16 | Şöyle Garip Bencileyin

  Aşk Neylesin Senin İle - Ekrem Demirli - B16 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Ekrem Demirli, Yunus Emre Hazretlerinin "Aşk Neylesin Senin İle" Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 19:33'te MyMecra'da. Ekrem Demirli'nin bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 İçin dışın murdâr iken aşk n'eylesin senin ile Gönlün gözü uyur iken aşk n'eylesin senin ile 2 Âşıklara yoldaş olup sâdıklara yâr olmadan Ölmezden önden ölmeden aşk n'eylesin senin ile 3 Dünyâ gözün rûşen idüp gönül gözün kör eyledin Zulmet dolucak gönlüne aşk n'eylesin senin ile 4 Bize gerçek dervîş gerek cihân doldu da‘vâ ile Yalan da‘vâ ider isen aşk n'eylesin senin ile 5 Dervîşliği sanma hemân sûret düzmek ile olur Dilde ise senin işin aşk n'eylesin senin ile 6 Yûnus Emre hoş derd ile süregör gel devrânını Doğru yola gitmez isen aşk n'eylesin senin ile Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Arifler Ortasında Sofilik Satmayalar - Hür Mahmut Yücer - B15 | Şöyle Garip Bencileyin

  Arifler Ortasında Sofilik Satmayalar - Hür Mahmut Yücer - B15 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Hür Mahmut Yücer, Yunus Emre Hazretlerinin "Arifler Ortasında Sofilik Satmayalar" Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 19:33'te MyMecra'da. Hür Mahmut Yücer'in bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 Ârifler ortasında sofîlik satmayalar İhlâsıla bu ‘ışka riyâyı katmayalar 2 Ya bildügüni eyit ya bir bilürden işit Teslîmlik ucını tut sözi uzatmayalar 3 Kur'ân kelâmum didi gönüle evüm didi Gönül ev ıssın bilmez âdemden tutmayalar 4 Gönül sındı buludı hem Hakk'a yakınıdı Yine dikerem diyü bütüni yırtmayalar 5 Mumlu baldur şerî'at tortusuz yag tarîkat Dost içün balı yaga pes niçün katmayalar 6 Ârif cân virür tuymaz yalancı mâla kıymaz Yalanıla gerçegi berâber tutmayalar 7 Kıymetin tuyarısan neye deger iş bu dem Erenlerün ma'nîsin almaza satmayalar 8 Miskîn Âdem yanıldı Uçmak'da bugday yidi İşi Hak'dan bilenler şeytândan tutmayalar 9 Şîrîn hulklar eylegil tatlu sözler söylegil Sohbetlerde Yûnus'ı hergiz unutmayalar Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Bu Dervişlik Yoluna - Mustafa Kara - B14 | Şöyle Garip Bencileyin

  Bu Dervişlik Yoluna - Mustafa Kara - B14 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Mustafa Kara, Yunus Emre Hazretlerinin "Bu Dervişlik Yoluna" Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 19:33'te MyMecra'da. Mustafa Kara'nın bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 Bu dervîşlik yolına ‘ışkıla gelen gelsün Ya dervîşlik neydügin bir zerre tuyan gelsün 2 Hele biz iş bu yola gelmedük riyâyıla Bu melâmetlik tonın bizümle geyen gelsün 3 Göziyle gördügini örte etegiyile Bu yol key ince yoldur yüregi döyen gelsün 4 Ulu kiçi erenler dimiş bizi sevenler Kayıkmasun girüye Allah'ı seven gelsün 5 Herkim sever Allah’ı rahmet kılar vallahi, Dil sevgisiyle olmaz ‘ışkıla göyen gelsün 6 İş bu sözi eydenden bize nişân gerekdür Söz muhtasârı budur cânına kıyan gelsün 7 Yûnus söz ile kimse kabilyete geçmedi Budur vücûd der-miyân ortaya koyan gelsün Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...