MyMecra
Beraber Yürüyelim / Bizi Takip Edin

Şöyle Garip Bencileyin | Mymecra

5 Video Bulunuyor

Türkçe'nin süt dişleriyle şiirler neşretmiş Yunus Emre Hazretlerinin 700. yılındayız. Onu kitapların ve satırların içerisinden çıkarmak için 'Şöyle Garip Bencileyin' program serisi MyMecra'da başladı. Her bölümde farklı bir isim, Yunus Emre Hazretlerinin farklı bir şiirini şerh edecek.

 • Bu Yolda Acayip Çok - Mustafa Tatçı - B05 | Şöyle Garip Bencileyin

  Bu Yolda Acayip Çok - Mustafa Tatçı - B05 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Mustafa Tatçı, Yunus Emre Hazretlerinin "Bu Yolda Acayip Çok" Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 21:33'te MyMecra'da. Mustafa Tatçı'nın bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 Sûretden gel sıfata yolda safâ bulasın Hayâllerde kalmagıl yoldan mahrûm kalasın 2 Bu yolda ‘acâib çok sen ‘acâib anlama ‘Acâib anda ola dost yüzini göresin 3 ‘Işk kuşagın kuşangıl dostun yolını vargıl Mücâhede çekersen müşâhade idesin 4 Bundan ‘ışkun şehrine üç yüz deniz geçerler Üç yüz deniz geçüben yidi Tamu bulasın 5 Yidi Tamu'da yangıl her birinde kül olgıl Vücûdun anda kogıl ayruk vücûd bulasın 6 Hakîkatdür Hak şârı yididür kapuları Dergâhında yüz dürlü gerek kudret göresin 7 Evvelki kapusında bir kişi durur anda Sana eydür teslîm ol gel miskînlik bulasın 8 İkinci kapusında iki arslan vardur anda Niçeleri korkutmış olmasın kim korkasın 9 Üçüncü kapusında üç evren vardur anda Sana hamle iderler olmasun kim dönesin 10 Dördünci kapusında dört pîrler vardur anda Bu söz sana rumûzdur gör kim delîl bulasın 11 Beşinci kapusında biş ruhbân vardur anda Dürlü metâ‘lar satar olmasun kim alasın 12 Altıncı kapusında bir Hûr oturur anda Sana eydür gel berü olmasun kim varasın 13 Çün kim anda varasın ol Hûrîyi alasın Bir vâyeden ötürü yoldan mahrûm kalasın 14 Yidinci kapusında yidiler otrur anda Sana kurtuldun dirler gir dost yüzin göresin 15 Çün içerü giresin dost yüzini göresin Ene'l-Hak şerbetini dost elinden içesin 16 Şu didügüm keleci vücûddan taşra degül Tefekkür kılurısan cümle sende bulasın 17 Yûnus işbu sözleri Hak varlıgından eydür İsterisen kânını miskînlerde bulasın Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Derviş Olan Kişiler - B04 | Şöyle Garip Bencileyin

  Derviş Olan Kişiler - B04 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Ömer Tuğrul İnançer, Yunus Emre Hazretlerinin " Bir Kez Gönül Yıktın İse " Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 21:33'te MyMecra'da. Ömer Tuğrul İnançer'in bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 Dervîş olan kişiler deli olagan olur ‘Işk neydügin bilmeyen ana gülegen olur 2 Gülme sakın sen ana eyü degildür sana Kişi neyi gülerse başa gelegen olur 3 Âh bu ‘ışkun eseri her kime ugrarısa Derdine sabretmeyen yolda kalagan olur 4 Bir kişi ‘âşık olsa ‘ışk deryâsına talsa O deryânun içinde gevher bulagan olur 5 ‘Âşık lâ-mekân olur dünyâ terkini urur Dünyâ terkin uranlar dîdâr göregen olur 6 Dervîş Yûnus sen dahı incitme dervîşleri Dervîşlerün du‘âsı kabûl olagan olur Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Ben Bir Acep İle Geldim - B03 | Şöyle Garip Bencileyin

  Ben Bir Acep İle Geldim - B03 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Prof. Dr. M. Fatih Andı, Yunus Emre Hazretlerinin " Bir Kez Gönül Yıktın İse " Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 21:33'te MyMecra'da. Prof. Dr. M. Fatih Andı'nın bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 Ben bir ‘aceb ile geldüm kimse hâlüm bilmez benüm Ben söylerem ben dinlerem kimse dilüm bilmez benüm 2 Benüm dilüm kuş dilidür benüm ilüm dost ilidür Ben bülbülem dost gülümdür bilün gülüm solmaz benüm 3 Ol dost bana gelsün dimiş sundum kadeh alsun dimiş Aldum kadeh içdüm şarâb ayruk gönlüm ölmez benüm 4 Ne turum var ne turagum hîç yirde yokdur karârum Hakk'a münâcât itmege bellü yirüm olmaz benüm 5 Sor turdugum yiri bana gelürsen gösterem sana Bir zerrece Hak'dan ayru gözüm nesne görmez benüm 6 Tûr Tagı'nda bir tecellî gör Mûsâ'ya neler kıldı Yûnus eydür Hak katında sözüm girü kalmaz benüm Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Bir Kez Gönül Yıktın İse - B02 | Şöyle Garip Bencileyin

  Bir Kez Gönül Yıktın İse - B02 | Şöyle Garip Bencileyin

  Şöyle Garip Bencileyin'in bu bölümünde Dr. Savaş Şafak Barkçin, Yunus Emre Hazretlerinin " Bir Kez Gönül Yıktın İse " Nutk-u Şerif'ini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 21:33'te MyMecra'da. Savaş Şafak Barkçin'in bu bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 Bir kez gönül yıkdunısa bu kıldugun namâz degül Yitmiş iki millet dahı elin yüzin yumaz degül 2 Erenler gelüp geçdiler dünyâyı koyup göçdiler Havâya agup uçdılar bular hümâdur kaz degül 3 Cân odur kim Hak'a ire ayak odur yola gire Er oldur alçakda tura yüksekden bakan göz degül 4 Münkir ile müdde'îyi sayma buçuga koyanı Git ahûra tak buları her kim (ki) 'âşık-bâz degül 5 Togrı yola gitdünise er etegin tutdunısa Bir hayır da itdünise birine bindür az degül 6 Yûnus bu sözleri çatar sanki balı yaga katar Halka metâ‘ların satar yüki güherdüz tuz degül Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...
 • Hak Bir Gönül Verdi Bana - B01 | Şöyle Garip Bencileyin

  Hak Bir Gönül Verdi Bana - B01 | Şöyle Garip Bencileyin

  Türkçe'nin süt dişleriyle şiirler neşretmiş Yunus Emre Hazretlerinin 700. yılındayız. Onu kitapların ve satırların içerisinden çıkarmak için 'Şöyle Garip Bencileyin' program serisi MyMecra'da başladı. Her bölümde farklı bir isim, Yunus Emre Hazretlerinin farklı bir şiirini şerh edecek. İlk bölümde Dr. Ahmet Murat Özel 'Hak Bir Gönül Verdi Bana' şiirini şerh ediyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan 'Şöyle Garip Bencileyin' Pazartesi günleri saat 21:33'te MyMecra'da. Ahmet Murat Özel'in ilk bölümde şerh ettiği Yunus Emre şiiri; 1 Hak bir gönül virdi bana hâ dimedin hayrân olur Bir dem gelür şâdî olur bir dem gelür giryân olur 2 Bir dem sanasın kış gibi şol zemheri olmış gibi Bir dem beşâretden togar hoş bâgıla bostân olur 3 Bir dem gelür söyleyemez bir sözi şerh eyleyemez Bir dem dilinden dür döker dertlülere dermân olur 4 Bir dem çıkar ‘Arş üzere bir dem iner tahte's-serâ Bir dem sanasın katredür bir dem taşar ‘ummân olur 5 Bir dem cehâletde kalur hîç nesneyi bilmez olur Bir dem talar hikmetlere Câlinûs u Lokmân olur 6 Bir dem dîv olur ya perî vîrâneler olur yiri Bir dem uçar Belkîs'ıla sultân-ı ins ü cân olur 7 Bir dem görür olmış gedâ yalın tene geymiş ‘abâ Bir dem ganî himmet ile Fagfûr u hem Hakân olur 8 Bir dem gelür ‘âsî olur Hak zihnini yavı kılur Bir dem gelür kim yoldaşı hem zühd ü hem îmân olur 9 Bir dem günâhın fikr ider tos-togru Tamu'ya gider Bir dem görür Hak rahmetin Uçmaklar'a Rıdvân olur 10 Bir dem varur mescidlere yüzin sürer anda yire Bir dem varur deyre girer İncîl okur ruhbân olur 11 Bir dem gelür Mûsâ olur yüz bin münâcâtlar kılur Bir dem girer kibr evine Firavn'ıla Hâmân olur 12 Bir dem gelür ‘Îsâ gibi ölmişleri diri kılur Bir dem gelür güm-râhleyin yolında ser-gerdân olur 13 Bir dem döner Cebrâîl'e rahmet saçar her mahfile Bir dem gelür güm-râh olur miskîn Yûnus Hayrân olur Devamı videoda... Gelin, Beraber Yürüyelim...